Wednesday, 12/12 1pm, 6:15pm PAC K,1,2 Holiday Performance PreK, K, 1, 2 Journey to Bethelehem